Klik op de verschillende diensten voor meer uitleg.

Opmeten van gronden

 • opmetingen van bestaande toestand met het oog op inplanting van nieuwe gebouwen of infrastructuren,
 • oppervlaktebepaling,
 • herplaatsen van scheidingspalen,
 • oplossen van onzekere scheidingsgrenzen en erfdienstbaarheden,
 • opzoeken, controleren en vastleggen van eigendomsgrenzen,
 • opmaken van metingplannen, rooilijnplannen (AutoCAD files te verkrijgen),
 • ...

Besparen op de opmeting bij de aankoop van een onroerend goed, is ten stelligste af te raden. Je zou er wel eens veel spijt en slapeloze nachten kunnen aan overhouden, wanneer later de burenrelaties hierdoor verstoord geraken.
Het gebeurt ook regelmatig dat bij het uitzetten van een nieuwbouw blijkt dat het perceel minder breed is dan gedacht en het gebouw er niet volledig op kan. Ook dit kan ernstige problemen en tijdverlies opleveren met soms hoge kosten tot gevolg.

Op een goed metingplan staan steeds de erfdienstbaarheden (servituten) ten gunste en ten laste vermeld, zo bekom je een duidelijk en volledig beeld van het pand.

Goede buren beginnen bij een duidelijke grens!

Daarom is het ideaal om onmiddellijk na ondertekening van het verkoopscompromis (of zelfs ervoor) het pand te laten opmeten zodat het plan kan gehecht worden aan de notariële akte.
De landmeter zal naast een opmeting van de huidige toestand, op zoek gaan naar de nodige informatie (bij het kadaster, bij collega landmeters, buren, notarissen, de gemeente, ...) om de juiste perceelsgrenzen te kunnen vastleggen. Hij kent ook de juridische achtergronden en wetgeving rond grensbepalingen.

Hiervoor beschikt Jo Schoeters over de nodige ervaring, kennis en materiaal. Daarmee kan hij met grote nauwkeurigheid opmetingen verrichten met automatische puntcodering tijdens de opmeting en rechtstreekse dataoverdracht van het meettoestel naar de computer voor verdere uitwerking en omgekeerd. De verdere afwerking van de plannen gebeurt met AutoCAD, zodat de plannen ook op floppy, CD-ROM of via e-mail kunnen afgeleverd worden in de meest courante bestandsformaten.

Veiligheidscoördinatie

Sinds 2001 is veiligheidscoördinatie verplicht op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar minstens één aannemer werken zal uitvoeren. Veiligheidscoördinatie vangt reeds aan bij het ontwerp waarbij de coördinator de opdrachtgever en architect bijstaat en adviezen geeft inzake de implementatie van de veiligheid in het ontwerp. Daarnaast maakt hij het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan op en opent het coördinatiedagboek en het post-interventiedagboek.

De coördinator vult vanaf de aanvang der werken de drie dossiers aan en doet op regelmatige tijdstippen werfbezoeken waarbij de beschreven veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden, en eventuele tekortkomingen opgetekend worden en gemeld bij alle partijen.

Er wordt wel eens smalend over de papierberg gesproken die er aan te pas komt, maar de veiligheid en gezondheid van de mensen die op een werf aan het werk zijn zouden toch nog steeds prioritair moeten zijn en aldus voorrang hebben op alles.
Daarom gaan wij naast bovenvernoemd werk ook trachten in te staan voor het sensibiliseren van alle betrokkenen tot het volgen van alle vooropgestelde veiligheidsvoorschriften.

Meet en uitzet van bouwwerken, riolering en wegen

Bij de aanvang van bouwwerken is een juiste inplanting zowat het eerste wat moet gebeuren. Vaak wordt dit aan de aannemer en/of architect overgelaten. Deze heeft echter zelden de juiste meettoestellen om de inplanting met de nodige precisie uit te voeren.

De landmeter voorziet de omgeving ook van de nodige referentiepunten, die bij het verdwijnen van de uitgezette punten worden gebruikt om de verloren punten te reconstrueren. Ook voor de hoogtepunten natuurlijk.

Verkavelingen, bouwaanvragen kleine werken, splitsing van percelen

 • wenst u een bestaand perceel te verdelen over meerdere (bouw-)gronden, al of niet met nieuw aan te leggen straten,
 • wilt u een deel van de grond naast uw woning schenken of verkopen om op te bouwen,
 • plant u de uitbreiding van uw woning met een veranda, een kleine garage of gaat u een zwembad aanleggen in uw tuin waarbij u wel een bouwvergunning, maar geen architect nodig heeft, dan heeft u toch een nauwkeurig plan nodig van de bestaande en de ontworpen toestand,
 • ...

Door de huidige wetgeving is een doorsnee particulier niet langer in staat zelf de dossiers op een volledige en correcte wijze samen te stellen.

U beslist zelf in hoeverre u het dossier zelf in de hand houdt, of u dit liever aan de landmeter overlaat om zo van alle kopzorgen verlost te zijn!

Plaatsbeschrijvingen voor een huurovereenkomst, bouwwerken en wegen

Plaatsbepalingen bij overname van huur of gebouw, bij aanvang van naburige werken, of bij het afsluiten van de naburige werken, geven een rechtzekere basis voor het inventariseren van eventuele schade.

De landmeter treedt hier op als onafhankelijk expert in de materie. Hij maakt een volledige beschrijving van de betrokken wegen, tuinen, muren, gebouwen, ...

Opstellen van schattingsverslagen

 • bij aankoop van vastgoed (gronden of gebouwen),
 • bij verkoop van vastgoed,
 • bij nalatenschappen,
 • bij inbreng van vastgoed in vennootschappen,
 • andere fiscale doelstellingen waarbij vastgoed betrokken is,
 • voor het bekomen van financieringen,
 • ...

Een landmeter kan op een onpartijdige wijze en met een gedegen vakkennis een indicatie geven van de normale marktwaarde van een bepaald goed. Zo zal de beslissing een realistische basis krijgen zodat nadien geen enkele partij zich benadeeld zal voelen.

Wie een auto koopt gaat ten rade bij een betrouwbaar garagist, wie vastgoed koopt bij een ervaren landmeter.

Jo Schoeters
Sint-Janstraat 16
2400 Mol

014/315412
0496/184058

schoeters.johan@base.be